דליה רובין
March 11, 2009, solo exhibition, "Yahalom" theater, Ramat-Gan
11.3.3009 תערוכת יחיד, תיאטרון היהלום, רמת-גן
Dalia Rubin
"Spheres"

Like the rest of Dalia's paintings, which derive from observing nature, so are Spheres - a series of paintings inspired by
cosmology. It brings the artist's impressions from the creation of celestial bodies and the relationships amongst them. In this
series the spheres have different roles: they try to emerge through torn screens in order to be able to tell their stories, or they
maintain relationship between each other and with their surroundings.
In the mystic lore, the sphere has a meaning of perfection and of total inclusion, which emanates from its perfect infinite shape. In the New Zohar it is said:
"There exists no circle in the world which is not made from within a single point which is located in the middleג€¦ and this point, which is located in
the middle, takes all the light, illuminates the body, and all is enlightened." And in a different passage of the New Zohar it is said "... and everything is being
connected into the sphere, and the sphere goes up and down. In one sphere there are six thousand worlds which are inside it. And this connection includes
everything. This primary connection - its existence is embedded from here - and from it all connections and measurements disperse."


The symbols of the circle and the sphere are used as an artistic motive in many cultures, for example Mandalas, which serve as a mean for personal creativity
as a symbol of the whole "Self". The word "Mandala" in Sanskrit means a circle, inclusion, essence. The Swiss psychoanalyst Karl Jung saw the Mandala as a
representation of the "self" prototype and as an instrument to achieve the perfection of one's personality.
"ספֵירוֹת"

כמו כל ציוריה של דליה רובין, הנובעים מהתבוננות בטבע, כך גם "ספֵירות" – סידרה שנולדה בהשראת הקוסמולוגיה ומביאה רשמים מהיווצרות
גרמי השמים ומהיחסים המתקיימים ביניהם. בסידרה זו ממלאות הספירות תפקידים שונים: הן מנסות לבקוע מבעד למסכים הנקרעים על-מנת
.לספר את סיפרן, או שהן מקיימות קשרים בינן לבין עצמן ועם סביבתן
במיסטיקה מיוחסת לספֵירה משמעות של שלמות והכלה של הכול הנובעת מצורת הכדור המושלם, האינסופי. בזהר חדש נכתב: "אין לך עיגול בעולם שאינו נעשה מתוך נקודה
.אחת העומדת באמצע... ונקודה זו העומדת באמצע נוטלת כל האור ומאירה לגוף ונאור הכול" (תרגום: ישעיהו תשבי). ובמקום אחר בזהר החדש נכתב: "והכול נקשר בעיגול
"העיגול עולה ויורד. בעיגול אחד שישה אלף עולמות הם לפנים מעיגול אחד. והקשר הזה כולל הכול. הקשר הראשון הזה קיומו נעוץ מכאן, שממנו מתפשטים הקשרים והמדידות
.(תרגום: הסולם)


:סמלי הכדור והעיגול משמשים גם אמצעי אמנותי בציור בתרבויות רבות, כמו המנדלות המהוות ביטוי ליצירה אישית כסמל ל"אני" השלם. "מנדלה" בסנסקריט פירושה
.עיגול, הכלה, תמצית. הפסיכואנליטיקאי השוויצרי קארל יונג ראה במנדלה ייצוג של אבטיפוס העצמי וכלי להשגת שלמות של האישיות
home